W nawiązaniu do informacji dotyczącej warunków funkcjonowania żeglarzy na Jeziorze Tarnobrzeskim w sezonie nawigacyjnym 2020 dodatkowo informujemy, że ostateczne wytyczne w zakresie korzystania z infrastruktury brzegowej jak i samego akwenu zostaną w najbliższym czasie doprecyzowane przez upoważnione do tego organy..

Do tego czasu zalecamy wstrzymanie się z wodowaniem sprzętu oraz organizacją pływań.

Ponadto informujemy, że jedyną intencją Związku jest tworzenie we współpracy z administracją samorządową oraz PZŻ optymalnych warunków do uprawiania sportu oraz upowszechniania żeglarskiej rekreacji na centralnym akwenie naszej działalności.

Za Zarząd
Tadeusz Gospodarczyk
Prezes TOZŻ