Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2021 o godzinie 18.00 odbędzie się Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Delegaci obradować będą w sali konferencyjnej Mariny Tarnobrzeg wg. następującego porządku:

Porządek
obrad zebrania sprawozdawczo – wyborczego

Tarnobrzeskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego w dniu 16.08.2021r.

Marina
Tarnobrzeg, godz. 18.00.

 1. .Otwarcie Zebrania
 2.  Przywołanie pamięci zmarłych żeglarzy.
 3.  Wybór Przewodniczącego obrad.
 4.  Wybór Protokolanta.
 5.  Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór komisji:
 7. – mandatowej – skrutacyjnej – 2
  osoby
 8. – uchwał i wniosków –  1 osoby
 9.  Sprawozdanie z działalności Tbg OZŻ za okres
  czteroletniej kadencji.
 10.  Sprawozdanie przewodniczącego komisji
  rewizyjnej.
 11.  Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej
  – stwierdzenie   prawomocności obrad.
 12.  Dyskusja.
 13.  Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium
  ustępującemu zarządowi.
 14.  Zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa Tbg
  OZŻ, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15.  Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
 16.  Sprawozdanie komisji skrutacyjnej – wyniki
  wyborów na prezesa,, członków  Zarządu i
  Komisji Rewizyjnej.
 17.  Wybór Delegata na Sejmik PZŻ
 18.  Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie obrad.